Interesse?

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is het uitvoerende orgaan van de TAM. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de vereniging op alle gebieden. Je zal in het begin van het jaar beleid schrijven en dit beleid in de loop van het jaar uitvoeren. Dit is een prachtige taak, waar ook een studiebeurs voor ontvangen wordt! Het is naast je bestuursjaar ook mogelijk gedeeltelijk te studeren. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen, hieronder wordt per functie uitgelegd wat deze precies inhoudt.

Praeses

Functie: Praeses 
Als praeses ben je de eindverantwoordelijke van de gang van zaken binnen de TAM en vorm je samen met de rest van je bestuur het gezicht van de vereniging. Een zeer belangrijk onderdeel van het praesesschap is dus dat je het belang van de vereniging altijd voorop stelt. Jij staat als Praeses dan ook altijd op de bar als er iets moet worden aangekondigd.  Als leidinggevende van het bestuur is het belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de werkzaamheden van je andere bestuursleden en hen kan controleren en aansturen. Naast het leiden van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen, vertegenwoordig je TAM bij de sectorvergaderingen met de ACLO en probeer je zo goed mogelijk voor de vereniging op te komen.   
 
Het meerjarenbeleidsplan is ook erg belangrijk. Je handelt altijd met het mjbp in je achterhoofd en probeert samen met je bestuur de koers van dit plan aan te houden. Een tennisvereniging dient een gezonde ledenverhouding te hebben als het gaat om niveau. Hierdoor kunnen  competitieteams telkens gevuld worden en blijft ons brede scala aan activiteiten goed bezocht. Het betreft een goede leidraad voor het besturen van TAM.  
 
Daarnaast ben je als praeses verantwoordelijk voor de interne en externe PR van de TAM. Bij interne PR moet je denken aan het promoten van activiteiten van de TAM bij de leden. Dit gebeurt vooral via speeches, aankondigingen op de site en mond-op-mondreclame. De externe PR gaat over het beeld van de TAM naar buiten toe. Je probeert de TAM zoveel mogelijk in de media te krijgen en de naamsbekendheid van de TAM te vergroten. Ook de kledinglijn en andere TAMgadgets, dragen hieraan bij en probeer je altijd te promoten.  
 
Verder hou je contact met andere studentenverenigingen en zorg je dat er zoveel mogelijk TAMmers meedoen aan uitwisselingen en externe toernooien. Omdat de Davis Cup en Roland Garros altijd veel publiciteit opleveren en dit altijd goede gelegenheden zijn om de band met zusterverenigingen aan te halen heeft de praeses ook zitting in de Tennis Supporterscommissie. Uiteindelijk is het je belangrijkste taak overal te laten zien dat de TAM supergaaf is! 

Abactis

Als abactis ben je ten eerste verantwoordelijk voor alle administratieve zaken van de TAM. De ledenaantallen en alle gegevens van de leden hou je bij, en je neemt alle nieuwe leden aan. Leden maken de TAM, dus in feite ben je voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de toekomst van de TAM. Hierbij heb je in praktijk vaak de taak om eerstejaars TAMmers wegwijs te maken in de TAM, en ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor hen. Je verstuurt elke maand de maandmail. Hierin worden leden op de hoogte gehouden van activiteiten die de vorige maand zijn geweest, de komende activiteiten en andere belangrijke zaken. Als abactis ben je vicepraeses; dit houdt in dat je meedenkt met de praeses over alle lopende zaken en de lange termijndoelen. Daarnaast dien je net als de praeses extra goed op de hoogte te zijn van de zaken van de andere bestuursleden, zodat je in geval van afwezigheid van de praeses, hem of haar kunt vervangen.  
 
De ACLOkaartcontrole hoort ook bij de taak van de abactis. Je moet ervoor zorgen dat alle leden een ACLOkaart kopen, en hierover moet goed gecommuniceerd worden met het bestuur van de ACLO.  Aan het einde van het jaar maak je als abactis een abactiaal eindverslag. Dit is in feite een uitgebreide samenvatting wat er in de vereniging het afgelopen jaar allemaal gespeeld heeft. Het abactiaal eindverslag wordt onder andere gepubliceerd in de TAMmanak en wordt naar de ACLO verstuurd. 
 
Een andere belangrijke taak van de abactis is de zitting als fiscus van de SET (Stichting Exploitatie Tennishuisje). In de SET zit een bestuurslid van TAM, een van Veracket en een van GSTC. De SET is verantwoordelijk voor alle zaken rondom ons clubhuis het Haarhuisje, en als fiscus ben je in het bijzonder verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Je houdt de boekhouding bij, bent eindverantwoordelijk voor alle financiële beslissingen en verder zorg je met zijn drieën dat het Haarhuisje er zo gaaf mogelijk uitziet.  Je overlegt met de assessoren en barcommissies over de lopende zaken in het Haarhuisje en het contact met het Sportcentrum is essentieel omdat het Sportcentrum eigenaar is van alle faciliteiten. 

Fiscus

Het woord fiscus is afkomstig uit het Latijn en betekent schatkist. Als fiscus bewaak je de schatkist van de TAM. Als fiscus ben je verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van Tennisclub Albertus Magnus. TAM is juridisch gezien een vereniging. Een vereniging heeft geen winststreven, dus moet de fiscus ervoor zorgen dat de baten en de lasten in evenwicht zijn. Om te zorgen dat je baten en lasten aan het eind van het boekjaar in evenwicht zijn, stelt de fiscus aan het begin van het studiejaar een begroting op. De begroting is een richtlijn voor je baten en lasten die je werkelijk uit gaat geven. 

Als fiscus bewaak je niet alleen de financiële belangen van de TAM maar ook de belangen van de leden. Bij het opstellen van de begroting, gaat de fiscus, vanzelfsprekend in overleg met zijn bestuursleden, bepalen of bijvoorbeeld de contributie en trainingsbijdragen gewijzigd moeten worden. De opgestelde begroting dient geautoriseerd te worden door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De kascommissie controleert een paar keer per jaar de boekhouding en brengt hierover verslag uit aan de ALV. Tijdens de ALV aan het einde van het boekjaar leg je als fiscus verantwoording af aan de leden over de resultatenrekening. Operationele taken die met het bewaken en beheren van de financiële positie van de TAM te maken hebben zijn het innen van contributies, bijdrages etc, het controleren en vervolgens betalen van facturen en het boekhouden van de mutaties van het bank- of kasboek. 

De laatste taak van de fiscus is sociaal gericht. Als fiscus ben je aanwezig bij alle activiteiten die de TAM rijk is. Je gaat hier heen voor jezelf omdat deze activiteiten ontzettend leuk zijn en daarnaast ben je er voor je (commissie)leden. Je toont interesse in hen en in de activiteit die zij georganiseerd hebben. Buiten deze activiteiten heb je als fiscus met de verschillende commissies vooral contact over de financiën, aangezien je hier eindverantwoordelijk voor bent. Tot slot heb je samen met je bestuursgenoten de nodige vergaderingen die je bijwoont. 

Assessor

Het is belangrijk om goed contact te hebben met Albertus. Als assessor ben je de contactpersoon tussen de TAM en Albertus Magnus. In het begin van het jaar ga je met de assessor van Albertus om de tafel zitten om de rest van het jaar te plannen. 

Naast het contact met Albertus onderhoud je het contact met de commissies en dan vooral met de praesides. Jij bent verantwoordelijk voor de commissievorming, begin van het jaar en halverwege het jaar. Maar ook dat de praesides goed worden ingelicht over hun taken en wat er van de commissie wordt verwacht. Gedurende het jaar hou je goed contact en ben je actief betrokken met de ontwikkelingen binnen de commissies.

De senioren TAM (sTAM) is ook een onderdeel van het takenpakket van de assessor. Hierbij zitten oud-TAMmers die na hun afstuderen nog betrokken willen blijven bij de TAM. De taken die hierbij horen zijn het op orde houden van de sTAM administratie, sTAMmers informeren over de gang van zaken van de vereniging door middel van sTAMmails te versturen, erop toe zien dat zij TAMmanakken en clubbladen toegestuurd krijgen.  

Daarnaast zit je ook in de Raad van Acquisitie (RvA). Je bent samen met deze commissie verantwoordelijk en bezig met het werven van sponsoren. Door middel van een Acquisitie uitleg bereid je andere commissies voor op het acquisitie lopen en je zorgt ervoor dat de contacten met sponsoren goed worden onderhouden en afgesloten. Aan het begin van het jaar stel je een doel en met een actieve commissie en inzet zorg je ervoor dat dit doel aan het eind van het jaar is behaald.  

Gedurende het hele jaar zijn de TAMcamera en jij onafscheidelijk tijdens alle activiteiten. Jij zorgt ervoor dat alle mooie momenten worden vastgelegd en de foto's zo snel mogelijk op de site terecht komen. Tot slot zijn er nog diverse kleine taken: Je maakt aan het begin van het jaar de jaarplanning en je zorgt ervoor dat de activiteiten goed voorbereid worden. Aan het einde van het jaar begeleid je als assessor de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur. Je ontvangt alle sollicitatiebrieven en begeleidt alle sollicitatiegesprekken.

Motivator

Als motivator van het bestuur ben je vooral bezig met het spelletje tennis en wat daarmee te maken heeft. Zo maak je aan het begin van iedere trainingsronde een trainingsindeling. Ruim voordat de competitie begint maak je ook een competitie indeling samen met de Technische Commissie, waar je als motivator zitting in neemt. Als motivator moet je dus goed op de hoogte zijn van de vele TAMmers en hun tenniskwaliteiten. Het regelmatig bijwonen van trainingen is daarom belangrijk. Ten eerste kom je op deze manier als bestuurslid veel in contact met de leden en ten tweede zie je wat het niveau is van verschillende spelers. 

Verder heb je regelmatig contact met de ACLO om te strijden voor de belangen van TAM. Met de trainers die in dienst zijn van de ACLO en van TAM heb je ook veel contact. Zo bespreek je bijvoorbeeld de voortgang en je controleert of de presentielijsten overeenkomen met de afmeldingen die je hebt binnen gekregen voor de trainingen. 

Tijdens de competitie ben je ook een aantal keer competitieleider, waar je een cursus voor moet volgen bij de KNLTB. Als competitieleider zorg je ervoor dat alles in goede banen wordt geleid tijdens een competitiedag. Buiten dat onderhoud je ook contact met de KNLTB over andere zaken, zoals de toewijzing van competitieteams en het aanvragen van promotie van bepaalde teams enz.

Omdat TAM de hoogst spelende studententennisvereniging van Nederland is, steekt de motivator de laatste jaren veel tijd in de selectie (de eerste drie teams). De motivator probeert aan het begin van het jaar nieuwe goede spelers aan te trekken (niveau 2 / 3). Vervolgens zorgt deze ervoor dat er voldoende (trainings)faciliteiten zijn voor de selectiegroep. Hierbij valt te denken aan fitnessfaciliteiten, wedstrijdtrainingen, uitwisselingen enz. Om de hoogst spelende vereniging te blijven trek je dus niet alleen goede spelers aan, maar je probeert deze ook te behouden.

Natuurlijk heb je binnen het bestuur intensief contact met iedereen, maar op zakelijk gebied is de samenwerking tussen motivator en fiscus erg belangrijk. Je zorgt ervoor dat de fiscus krijgt aangeleverd wat deze wat betreft trainingen, competitie, en boetes iedere maand af moet schrijven, je zorgt dus voor een goede administratie.
Naast het begeleiden van de TC heb je ook de TAMpionshipmanagercommissie onder je hoede. Tijdens de competitie zorgt deze commissie voor het competitiespel wat de voor een leuke strijd onder de deelnemers zorgt.

Tot slot zou de motivator geen motivator zijn als er niet gemotiveerd wordt. TAM is een tennisvereniging en de motivator probeert zoveel mensen enthousiast te maken voor trainen, competitie spelen en het bezoeken van de mooie activiteiten.